સમસ્ત આડેસરા પરિવારના સતી માતાજી ના ૧૬ માં પાટોત્સવ ની ભવ્ય ઉજવણી

તારીખ : ૨૦ - ૦૧ - ૨૦૧૪, સોમવાર