સમસ્ત આડેસરા પરિવારના સતી માતાજી ના ૧૭ માં પાટોત્સવ ની ભવ્ય ઉજવણી

તારીખ : ૦૯ - ૦૧ - ૨૦૧૫, શુક્રવાર