સમસ્ત આડેસરા પરિવારના સતી માતાજી ના ૧૮ માં પાટોત્સવ ની ભવ્ય ઉજવણી

તારીખ : ૨૮ - ૦૧ - ૨૦૧૬, ગુરૂવાર