સમસ્ત આડેસરા પરિવારના સતી માતાજી ના ૧૯ માં પાટોત્સવ ની ભવ્ય ઉજવણી

તારીખ : ૧૬ - ૦૧ - ૨૦૧૭, સોમવાર