સમસ્ત આડેસરા પરિવારના સતી માતાજી ના ૨૦ માં પાટોત્સવ ની ભવ્ય ઉજવણી

તારીખ : ૦૫ - ૦૧ - ૨૦૧૮, શુક્રવાર